Bericht:

Edwin start 2013 met twee nieuwe opdrachten

Edwin start het nieuwe jaar met twee nieuwe opdrachten. Hij werkt mee aan het onderzoek “participeren op eigen risico” en verricht een evaluatie van een pilot bewonersinvloed op welzijnsactiviteiten voor de gemeente Schiedam.

Participeren op eigen risico

Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling, heeft hem gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar het aspect aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven in opdracht van het Ministerie van BZK.

De inzet van Edwin richt zich op het zitting nemen in een expertteam en te assisteren bij de experimenten die in 3 gemeentes van start gaan rond aansprakelijkheid en burgerinitiatieven.

Evaluatie pilot bewonersinvloed op welzijnsactiviteiten

De gemeente Schiedam is in 2012 een pilot gestart om bewoners meer invloed te geven op welzijnsactiviteiten. Het versterken van het vraaggericht werken in het sociale domein. Bewoners wordt in het wijkoverleg gevraagd waar hun (ondersteunings)behoefte ligt, waarop de organisaties vervolgens een gericht aanbod doen en dit vervolgens weer in het wijkoverleg bespreken. Edwin gaat gesprekken voeren met alle betrokken partijen om de pilot te evalueren. Dit zal uiteindelijk gaan leiden tot conclusies en aanbevelingen voor deze werkwijze.