Blog

Bewoners Schiedam denken actief mee

In november en december 2014 was het alweer voor de 3e keer dat ik de adviescommissie faciliteren van vrijwilligers begeleidde.

Schiedam kent sinds 2012 een bijzondere subsidieregeling voor het faciliteren van vrijwilligersinitiatieven. In een tweedaags werkatelier in het Wennekerpand werden ruim 50 vrijwilligersinitiatieven beoordeeld. Dat Wennekerpand is zeker een bezoek waard, vroeger een jeneverstokerij en nu een centrum voor muziek, film en dans. Die adviescommissie bestaat voor ruim de helft uit betrokken Schiedammers, vaak zelf vrijwilliger bij een particulier initiatief. De andere leden worden gevormd door ambtenaren. Het was mooi te zien dat de groep echt naar elkaar is toegegroeid en steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Dat maakt het mogelijk dat  er stevige, inhoudelijke discussies mogelijk zijn over welk type vrijwilligersinitiatieven de gemeente nu wel of niet zou moeten honoreren en hoe je kunt stimuleren dat initiatieven uit de stad nog meer antwoord geven op de geest van de subsidieregeling.  Deze regeling is bedoeld als een soort van vangnet voor al die interessante burgerinitiatieven die anders niet van de grond zouden komen. Daarnaast is de regeling bedoeld om mogelijk te maken dat Schiedammers in staat worden gesteld initiatieven op eigen kracht te organiseren zonder professionele ondersteuning. Ook daarom zijn het vooral de bewoners in de adviescommissie die er scherp op letten dat een subsidie-aanvraag ook echt voor en door Schiedammers is, er geen budget gaat naar de inzet van professionals of ……. dat professionele organisaties een aanvraag indienen. Het betalen van vrijwilligers was ook deze keer onderdeel van de discussie. De bewonersleden van de adviescommissie zijn allemaal erg actief in de samenleving en doen dit zonder enige vorm van beloning of vergoeding. Aanvragen die voorzien in het betalen van vergoedingen aan vrijwilligers liggen dan moeilijk.

De afgelopen jaren zijn er een paar mooie vrijwilligersinitiatieven mogelijk gemaakt met deze aanjaagregeling. Willekeurige voorbeelden zijn een Repair Café, een vrijwilligerscafé, een moestuin voor de voedselbank, bewonersbeheer van buurthuis de Erker, een doe-, beweeg- en beleeftuin in een stadspark.  Dit jaar gaat de adviescommissie een of meerdere projecten bezoeken waaraan subsidie is verleend.

Edwin Broekman