Bericht:

EN de Buurt kijkt positief terug op 2013

Ik kijk tevreden terug op het afgelopen jaar.  Ik heb aan 10 opdrachten gewerkt. Zowel kort- als langdurend.

Van Den Helder tot Venray, Olst-Wijhe tot Schiedam en van Deventer tot De Ronde Venen. Het jaar begon met een onderzoek naar burgerinitiatieven en aansprakelijkheid, uitgevoerd door Mark Verhijde en Maarten Bosman. Het onderzoek ‘Regel die Burgerinitiatieven’ is aangeboden aan het Ministerie van BZK. Het rapport is een handreiking voor gemeentes en bewoners hoe om te gaan met bewonersinitiatieven in de openbare ruimte en aansprakelijkheden. Mijn rol was lid van het expertteam en samen met de gemeente Den Helder onderzoeken of een experiment haalbaar was als vervolg op het onderzoek.

In februari ben ik begonnen met kwalitatief tevredenheidsonderzoek in Schiedam naar de pilot ‘bewonersinvloed op het welzijnspakket’. De gemeente Schiedam geeft bewoners rechtstreekse invloed op de inzet van het welzijnswerk in wijken en buurten. Ik heb gesproken met veel bewoners en welzijnsprofessionals naar hun bevindingen naar deze manier vraaggericht werken. Een grote meerderheid van de deelnemers kijkt positief tot zeer positief terug op deze manier van werken. Ook hebben zijn nog enkele aanbevelingen gedaan voor het vervolg. De gemeente wil graag verder met deze vorm van samenwerken tussen bewoners en professionals.

Verder ben ik in het voorjaar aan de slag gegaan met de procesbegeleiding bij het dorspontwikkelingsplan Wesepe. De gemeente Olst-Wijhe had ondermeer EN de Buurt gevraagd een offerte en procesvoorstel in te dienen. De bewoners van Wesepe, Plaatselijk Belang, voelden de beste ‘klik’ met mijn bureau. Ik mocht de opdracht dus doen en heb Marieke Peet gevraagd mij te begeleiden. In een kort en intensief traject hebben we met keukentafelgesprekken met bewoners, ondernemers en doelgroepen een dorpsagenda opgesteld. De komende jaren gaan ongeveer 9 werkgroepen van Wesepenaren aan de slag met de dorpsagenda. Meer informatie is te vinden via http://www.olst-wijhe.nl/de-gemeente/kernen/wesepe/dop-wesepe

Tussendoor heb ik twee inspiratiebijeenkomsten geleid. De ene bijeenkomst in Schiedam voor de adviescommissie faciliteren vrijwilligersinitiatieven in Schiedam. Deze commissie van bewoners en ambtenaren adviseert de gemeente over alle subsidie-aanvragen van bewoners of vrijwilligersorganisaties.  De andere bijeenkomst was voor de gemeente De Ronde Venen. De Ronde Venen wil in alle dorpen en keren dorpsvisies opstellen voor en door bewoners. De bijeenkomst is zeer goed bezocht en de aanwezigen kregen met ervaringen van elders in het land en met een goede forumdiscussie meer inzicht in wat het samen maken van een dorpsvisie inhoudt.

Ook in 2013 heb ik de adviescommissie faciliteren vrijwilligersinitiatieven in Schiedam gedurende twee dagen begeleidt in een werkatelier. We hebben veel geleerd van het eerste atelier in 2012 en daar hebben we deze keer goed van geprofiteerd. Alle deelnemers kijken positief terug.

Op de valreep van het jaar kwam ik even terug op mijn oude nest in Deventer. Deventer is dit jaar gestart met WIJDeventer,  ’wijkaanpak nieuw stijl’. Het was mijn rol een opbouwwerker tijdelijk te vervangen in de buurten Borgele en Platvoet en alle bewoners met ideeën te faciliteren en te begeleiden naar een verdere stap naar uitwerken van hun idee. WIJDeventer behoudt de goede dingen van de bestaande wijkaanpak en richt zich op de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals de 3 grote decentralisaties en opbouwwerk nieuw stijl met meer aandachtd voor individuele begeleiding en informele hulp en zorg. In 2013 kwamen de bewoners met heel veel ideeën en voorstellen in dat sociale domein.

Tot slot: Ik heb een inhoudelijke bijdrage geleverd op het symposium ‘van wie is de buurt’ van FACTA-organiseert. Ik hield een inleiding over ’nieuwe verdienmodellen’ in wijken en buurten als het om leefbaarheidsprojecten gaat. Ook heb ik een excursieprogramma ontwikkelt en begeleidt voor het Stadsdeelmanagement Enschede Noord bij hun jaarlijkse teamuitje. Ook hier keken de deelnemers met veel waardering op terug.